Urząd Gminy Kiszkowo
ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo
tel. (061) 429 70 10, fax. (061) 429 70 11

email:  ug@kiszkowo.pl
[Aktualnoci] [Urzd Gminy] [Ogoszenia] [Wnioski do pobrania] [Uchway]

 Gmina
· Aktualnoci
· Ogoszenia
· Soectwa
 Administracja
· Rada Gminy
· Urzd Gminy
· Ewidencja ludnoci
· Podatki
· Rolnictwo
· Budownictwo
· Owiata
· Pomoc spoeczna
· Ochrona rodowiska
· Dziaalno gospodarcza
 Jednostki
· Szkoy
· Biblioteki
 Sport
· Aktualnoci
· Wenianka Kiszkowo
· Wyniki rozgrywek
· Tabela
· ORLIKI
· Liga Futsalu
· Terminarz
· Tabela
· Edycja 2009/2010
· Edycja 2008/2009
 Formularze
· Wnioski do pobrania
 Organizacje
· Klub Honorowego Dawcy Krwi
Archiwum ogłoszeń

Przetarg na dostaw oleju opaowego

Wjt Gminy Kiszkowo ogasza przetarg nieograniczony poniej kwoty 193.000,00 EURO na sukcesywne dostarczanie oleju opaowego dla Gminy Kiszkowo na okres lat 2011 i 2012 (CPV 93.13.51.00-5).

 1. Opis przedmiotu zamwienia:

  Przedmiotem zamwienia jest dostawa wasnym transportem do zbiornikw Zamawiajcego:
  - Gimnazjum – 62-280 Kiszkowo, ul. Szkolna 21,
  - Hala Widowiskowo-Sportowa – 62-280 Kiszkowo, ul. Polna 33
  - Budynek OSP – 62-280 Kiszkowo, ul. Pobiedziska,
  - Szkoa Podstawowa – agiewniki Kocielne 14, 62-280 Kiszkowo,
  oleju opaowego zawierajcego barwnik czerwony oraz znacznik (bezbarwny zwizek chemiczny sucy do identyfikacji produktu) zgodnie z aktualnymi przepisami prawa i PN.

  Warto opaowa - MJ/kg minimum ok. 42,6
  Zawarto siarki - % m/m maksimum 0,20
  Zawarto wody - mg/kg maksimum 200
  Barwa - czerwona.
  Zakres zamwienia na czas trwania zamwienia 2011 i 2012 obejmuje dostaw oleju maksymalnie 95.000 l.

  Czstotliwo dostaw (minimalna) w okresie umownym (2011 i 2012):
  - Gimnazjum - 4
  - Hala Widowiskowo-Sportowa - 11
  - Budynek OSP - 2
  - Szkoa Podstawowa – agiewniki Kocielne - 8
  Wszelkie koszty zwizane z transportem, ubezpieczeniem, zaadowaniem i wyadunkiem ponosi Wykonawca.

  Uwaga:
  Iloci s ilociami szacunkowymi, ktre mog ulec zmianie w trakcie realizacji umowy i nie mog by podstaw do jakichkolwiek roszcze odszkodowawczych w czasie trwania umowy.
  Wielko poszczeglnych dostaw bdzie zrnicowana w zalenoci od biecych potrzeb Zamawiajcego, a ich maksymalna ilo ograniczona pojemnoci zbiornika.
  Do kadej dostawy naley doczy wiadectwo jakoci dostarczanego oleju w jzyku polskim.
  Zamawiajcy gwarantuje minimaln ilo przedmiotu umowy (60000 l ) z zastrzeeniem par.10 pkt.2projektu umowy.
  Rodzaj zamwienia: dostawy

 2. Termin wykonania zamwienia: od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2012 roku.

 3. I.Opis warunkw udziau w postpowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spenienia warunkw:
  O udzielenie zamwienia okrelonego w Specyfikacji Istotnych Warunkw Zamwienia (SIWZ), mog ubiega si wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamwie Publicznych oraz speniajcy wymagania SIWZ oraz art. 22 Ustawy PZP.

 4. Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert czciowych

 5. Zamawiajcy nie przewiduje udzielenia zamwienia uzupeniajcego.

 6. Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert wariantowych.

 7. Zamawiajcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 8. Zamawiajcy nie przewiduje dynamicznego systemu zakupw.

 9. Zamawiajcy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

 10. Zamawiajcy nie da zoenia wadium.

 11. Zamawiajcy nie da wniesienia zabezpieczenia naleytego wykonania umowy.

 12. Zamawiajcy nie przewiduje udzielenia zaliczek na wykonanie zamwienia.

 13. Kryteria oceny ofert: najnisza cena 100%.

 14. Termin zwizania ofert: 30 dni liczc od upywu terminu skadania ofert.

 15. Miejsce i termin skadania ofert:
  Urzd Gminy Kiszkowo
  ul. Szkolna 2
  62-280 Kiszkowo
  Sekretariat pok. nr 12.

  do dnia 13 grudnia 2010 r. godz. 9:00.

 16. Specyfikacja Istotnych Warunkw Zamwienia (SIWZ) do odbioru w siedzibie Zamawiajcego, podlega przesaniu drog pocztow lub pobraniu ze strony internetowej Zamawiajcego.
Zaczniki do pobrania:
SIWZ - Dostawa oleju opalowego
Formularz ofertowy
Owiadczenie o spenieniu warunkw udziau w postpowaniu
Formularz cenowy
Umowa
Ustalenie wartoci zamwienia


Ogoszenie o wynikach postpowania


[ Ogoszenia archiwalne] [ Ogoszenia biece]


[Aktualnoci] [Urzd Gminy] [Ogoszenia] [Wnioski do pobrania] [Uchway]
Uwagi i propozycje: webmaster@kiszkowo.pl .
Copyright © 2002 URZD GMINY KISZKOWO